Polityka prywatności

Polityka Prywatności dla Kandydatów na Pracowników

W ramach każdego procesu rekrutacji zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w sposób i w zakresie szczegółowo określonym w niniejszej Polityce Prywatności dla Kandydatów na Pracowników. Celem tego dokumentu jest przedstawienie osobom, których dane przetwarzamy informacji dotyczących zakresu i charakteru takiego przetwarzania, jak również przysługujących im praw i sposobów, w jakie mogą z nich skorzystać.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Kto jest administratorem danych osobowych kandydatów?

Administratorem danych osobowych kandydatów jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, 43-400 Cieszyn, KRS 0000002455, Regon 070707400, NIP 548-11-92-629 (dalej "Fortuna" lub "my").

W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów lub w przypadku chęci skorzystania ze swoich praw określonych w punkcie 4 poniżej, prosimy skontaktować się z nami wysyłając nam wiadomość e-mail na adres kadry.rodo@efortuna.pl. Mogą Państwo także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych wysyłając widomość na adres e-mail IODO@efortuna.pl.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy? W jakim celu?

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów tylko w zakresie określonym przez konkretne cele przetwarzania, a mianowicie:

2.1.
W celu rekrutacji na dane stanowisko, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ Kodeksu pracy przetwarzamy dane osobowe kandydatów takie jak imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą dla takiego przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny.

2.2.
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

2.3.
Jeżeli zdecydujemy się zatrzymać Twoje dane kontaktowe lub inne ww. dane osobowe w celach potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej dobrowolnej zgody udzielonej nam w trakcie procesu rekrutacyjnego.

3. Komu udostępniamy dane osobowe kandydatów?

Dane osobowe kandydatów mogą zostać udostępnione wiarygodnym podmiotom zewnętrznym, które zapewniają nam wsparcie administracyjne lub techniczne. Możemy także udostępnić dane osobowe agencjom doradztwa personalnego, z których usług korzystamy w celach rekrutacyjnych.

Możemy również udostępnić dane osobowe uprawnionym organom publicznym lub uprawnionym służbom, jeśli jest to wymagane przez prawo, jak również podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Fortuny i którym te dane są powierzane lub innym osobom i doradcom zewnętrznym, które podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy.

Dostęp do danych osobowych kandydatów ma ograniczona liczba naszych pracowników. Pracownicy są zobowiązani do zachowania tych danych osobowych w poufności i przestrzegania środków bezpieczeństwa w celu ich ochrony. Pracownicy ci są uprawnieni do przetwarzania tych danych osobowych tylko na podstawie wyraźnych poleceń.

4. Jakie prawa przysługują kandydatom w związku z przetwarzaniem ich danych?

Wyrażenie przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje całkowicie dobrowolnie. Kandydat ma prawo do odwołania lub ograniczenia udzielonej zgody w dowolnym czasie. W pewnych okolicznościach kandydat ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, w szczególności gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku ocenimy ten sprzeciw i poinformujemy kandydata o wyniku tej oceny.

Pod pewnymi warunkami i w określonych okolicznościach, inne prawa kandydatów obejmują: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do złożenia skargi na Fortunę, jako administratora, do właściwego organu ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Jak długo przechowujemy dane osobowe kandydatów?

Przechowujemy dane osobowe kandydatów nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania, czyli przez czas trwania procesu rekrutacji.

Jeżeli będziemy przetwarzać dane osobowe kandydata na podstawie zgody, takie dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub przez okres obowiązywania zgody, która może być odwołana lub ograniczona w dowolnym momencie. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych kandydata po otrzymaniu odwołania lub ograniczenia udzielonej zgody.

6. Czy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

7. Co się stanie, jeśli wystąpią jakieś zmiany w przetwarzaniu?

Wszelkie przyszłe zmiany w tej Polityce Prywatności zostaną udostępnione za pośrednictwem uzgodnionych kanałów komunikacji.